TÜRKMEN HAKLARINI DÜZENLEME YASASI

Halk adına,

Cumhurbaşkanlığı
Parlamentonun kararı, Cumhurbaşkanlığının onayı, Anayasanın 61.maddesinin 1.fıkrası ve 73.maddesinin 3. fıkrasına istinaden aşağıdaki yasa çıkarılmıştır:
Yasa No ( ) Yıl 2013

TÜRKMEN HAKLARINI DÜZENLEME YASASI

Madde (1)
Bu Yasanın amacı, Türkmenlerin, Irak Toplumu içinde siyasi, idari, kültürel ve eğitim haklarını korumaktır.

Madde (2)
Bu yasanın amaçları aşağıdaki vesilelerle gerçekleşir:
Bir: Yüksek siyasi kararların alınmasında iştirak etmek.
İki: Türkmenlerin parlamento, cumhurbaşkanlığın, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yoğunluk teşkil ettikler vilayet, kaza ve nahiyelerde adil temsillerinin sağlanması.
Üç: Türkmenlerin yoğunluk teşkil ettikleri yerel yönetimlerde, idari ve güvenlik teşkilatlarında adil temsillerinin sağlanması.
Dört: Coğrafi değişiklik girişimlerine karşı Türkmen arazilerini korumak.
Beş: Türkmen kültür, edebiyat ve medeniyet mirasını korumak ve geliştirmek.
Altı: Kültür merkezleri, yayınevleri, müzeler, kütüphaneler, araştırma merkezleri, sergi salonları açmak, kitap, gazete ve dergiler yayınlamak.
Yedi: Kültür, sanat, edebiyat, etkinlik ve festivalleri düzenlemek , yasal izinleri alındıktan sonra yurt dışına heyetler göndermek, kültür, sanat, ve edebiyat insanlarını davet etmek,heyetlerde iştirak etmek,yerel ve beynelmilel festivallere katılmak.
Sekiz: Modern ve klasik Türkmen müzik ve sanatını eğitmek amacı ile Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nın mevzuatına uygun üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar fakülteleri açmak.
Dokuz: Radyo ve televizyon kanalları kurmak.
On: Türkmen bilim, sanat, edebiyat insanlarını desteklemek, yardımlar dağıtmak teşvik amacı ile başarılı olanlar için ödüller tahsis etmek.
On bir: Türkmenlerin kendilerine özgü dillerini özgürce kullanmalarına olanak sağlamak.

On İki: Eğitimin Tüm aşamalarında, eğitim, dilleri ve özel olarak kullandıkları harflerle olacaktır, yoğunluk teşkil ettikleri okullar Türkmen eğitimi kapsamında olacaktır, Türkmen eğitiminde görev alacak olanlar, Türkmen dilini okuma ve yazma olarak bilmeleri gerekir.

Madde(3)
Bir: Türkmen İşleri Yüksek Konseyi adı ile Tüzel kişiliğe sahip Bakanlar kuruluna bağlı, bir Konsey kurulacaktır, Merkezi Bağdat’ta olmak üzere Federal bölge ve federal bölge olarak düzenlenmeyen illerde Şubeler açabilir.
İki: Konsey Başkanı, Bakan derecesinde olup, Bakanlar Kurulu ve Parlamentoda bulunan Türkmen temsilcilerin önerisi ve Bakanlar kurulunun aday göstermesi, ilgili yasa hükümleri uyarınca ataması yapılır.
Üç: Başkan, Konseyin en üst yöneticisi olup, çalışmalarını yönlendirmek ve politikalarını yürütmekten sorumludur Konseyin, İdari, Mali ve teknik kurallarının uygulanmasını takip eder, Talimat, Kararlar ve emirler adına yayınlanır.
Dört: Konsey Başkanın özel derecede bir yardımcısı bulunur, başkana yardımcıdır, Başkan tarafından verilen görevleri ifa eder, ilgili yasa hükümlerine göre ataması yapılır.
Beş: Konseyin özel derecede bir Müsteşarı bulunur, talep edilen konularda Konseye meşverette bulunur, ilgili yasa hükümlerine göre ataması yapılır.
Altı: Konsey Başkanı bazı yetkilerini yardımcısına veya genel müdürlerine yasaya göre devir edebilir.

Madde 4:
Konseyin Görevleri:
Bir: Türkmen Toplumunun varlığını ve haklarını korumak.
İki: İlgili makamlara, Yasalaşması ve karara bağlanması için, önerilerde bulunmak.
Üç: Türkmen Toplumunun genel hayata katılmasını sağlamak için tedbirler almak.
Dört: Eşitliği gerçekleştirmek ve ayrımcılığı önlemek için çalışmalar yapmak.
Beş: Devlet Dairelerinde Türkmenlerin diğer milliyetlerle dengesini takip etmek.
Altı: Türkmenlerin mağdur olmalarını önlemek maksadı ile, devlet kaynaklarının adil dağılımını takip etmek.
Yedi: Kamu yararına yatırmalar yapmak veya iştirak etmek.
Sekiz: Bu yasanın gerçekleşmesi için kısa ve uzun vadeli planlar yapmak.

Dokuz: Uzman ve yetenekli kişilerin bilgilerinden istifade etmek için yasaya uygun sözleşmeler yapmak.
On: Yasaya uygun, Okul, Enstitü ve Üniversiteler açmak.

Madde 5:
Konsey aşağıdaki teşkilatlardan oluşur:
Bir: Kültür, Enformasyon, Eğitim ve Öğretim Dairesi.
İki: Emlak, Sosyal ve Genel Hizmetler Dairesi.
Üç: İdari, Mali ve Hukuk İşleri Dairesi.
Dört: İç Denetim ve Teftiş kısmı.

Madde 6:
Bir: Bu Yasanın Beşinci Maddesinde yer alan daireler, konusunda uzman, en az üniversite mezunu, Genel Müdür tarafından yönetilir.
İki: bu yasanın beşinci maddesinin dördüncü bendinde yer alan teftiş ve iç denetim kısmı en az üniversite mezunu ihtisas sahibi denetim uzmanı tarafından yönetilir.
Üç: Bu Yasanın Beşinci Maddesinin Beşinci Bendinde yer alan Başkanın bürosu, konusunda uzman ve ihtisas sahibi en az üniversite mezunu müdür derecesinde bir memur tarafından yönetilir.

Madde 7:
Irak Federal hükümeti, Federal bölge Hükümetleri ve federal Hükümetler olarak düzenlenmeyen illeri, Türkmen Toplumunu korumak ve Irak’ta varlığını devam ettirebilmesi için Ekonomik, Sosyal ve İdari tedbirler alır, Türkmenlerin, hak ve temel hürriyetlerini kullanabilmeleri için veya engellenmesini önlemek için ayrıca tedbirler alırlar.

Madde 8:
Türkmen Toplumunun Yaşadıkları bölgelerin, Etnik ve Demografik yapısına herhangi bir şekilde halel getirilemez, dokunulamaz, değiştirmek amacı ile kararlar alınamaz.

Madde 9:
Türkmen örgüt ve kurumları yurt dışında, kendileri aynı ile ayni etnik özellikleri, dil ve kültürü paylaşanlarla iletişim ve temas kurabilir, Federal Hükümet bu ilişkileri düzenlemek amacı ile Hükümetler, Yönetimler veya yerel Hükümetlerle anlaşmalar veya protokoller yapabilir veya anlaşma veya protokoller yapma yetkisini Konsey başkanına verilebilir.

Madde 10:

Bir: Konsey, Türkmen Toplumunun Haklarını korumak ve bu yasanın uygulanması amacı ile Devlet kurumları ve Hükümetler dışı Örgütlerle işbirliği yapar.
İki: Konsey, Türkmen İşleri ile ilgili devletin kurum ve kuruluşları ile Muhatap olma yetkisine sahiptir, bu hitaplara kurum ve kuruluşlar yanıt vermekle yükümlüdür.

Madde 11:

Konseyin, gelirleri aşağıdaki şekildedir:
Bir: Devlet bütçesinden ayrılan pay.
İki: Yasalar çerçevesinde yurt dışından yapılan bağış ve yardımlar.
Üç: Konsey’in etkinliklerinden elde edilen gelirler.

Madde 12:
İhtiyaca göre devlet ve belediyeler tarafından bedelsiz gayrimenkul tahsisi yapılır.

Madde 13:
Konseyin Merkez ve Şubelerini korumak amacı ile federal polise bağlı bir alay oluşturulur.

Madde 14:
Bu yasanın Beşinci Maddesinde yer alan teşkilatların görev ve yetkilerini belirleyen bir yönetmenlik başkan tarafından yayınlanır.

Madde 15:
Konseyin hesapları Mali Denetim Kurumunun denetimlerine tabiidir.

Madde 16:
Konsey personeli, 1960 (24) sayılı sivil hizmetler, 1960 (25) sayılı kadro, 1991(14) sayılı devlet memurları, kamu sektörü disiplin, 2006 (27) sayılı emeklilik ve 2008 (22)sayılı Devlet memurları ve kamu sektörü maaşı, yasalarının hükümlerine tabiidir.

Madde 17:
Bu yasanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile, Konsey başkanı, genelgeler ve iç yönetmenlikler yayınlar.

Madde 18:
Bu Yasa, Resmi Gazetede yayınladıktan sonra yürürlüğe girer.
GEREKÇELER
Türkmenlerin maruz kaldıkları baskı, etnik ve mezhep ayrımcılığı, bölgelerinin maruz kaldığı demografik değişim ve geçmişin kötü izlerini silmek, mahrum bırakıldıkları en temel

haklarını gerçekleştirmek, Demokrat federal yeni Irak’ta, Irak halkı arasında hoşgörü ve kardeşlik bağlarını da güçlendirecek, Irak’ın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak Türkmenlerin, milli ve ulusal kurum ve kuruluşlarını inşa etmelerine olanak sağlamak maksadı ile bu yasa çıkarılmıştır.

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: